TRAVAUX RÉALISÉS SUR LE COULOIR H4

Travaux d'installation d'ecrans paravalanche souples.

Info

Durada de l'obra: Gener 2017 a novembre 2018

Planning projecte: 9 mesos (estiu-tardor 2017 i estiu-tardor 2018) I Desenvolupament 5,5 mesos. La Primera part es durà a terme de setembre a novembre, amb una aturada a l'hivern per reprendre els treballs al juny.

Ubicació: Hospitalet- Près l'Andorre

Description

Installation d’écrans paravalanche souples.

4 portions différentes réparties entre 2000 m et 1650 m.

Il est proposé:

Traiter 75% des avalanches naturelles
Traitement des phénomènes de forte intensité à faible
Risques résiduels correspondant à des phénomènes de faible ou très faible intensité et d’occurrence rare.